ความก้าวหน้าและล้ำสมัยของเทคโนโลยีดาราศาสตร์ของโลก

อวกาศ คือ  พื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลยังไม่สามารถหาจุดสิ้นสุดได้ โดยอยู่เลยจากชั้นบรรยากาศของโลกออกไป  อวกาศเป็นพื้นที่ว่างเปล่า  หนาวเย็น ไม่มีแม้แต่อากาศให้มนุษย์หายใจ รวมทั้งมีปริศนาอันน่าสงสัยซ่อนอยู่มากมาย เพราะฉะนั้นการศึกษาความรู้เกี่ยวกับอวกาศจำเป็นต้องใช้ทั้งความรู้ บวกกับเครื่องมืออันทันสมัย และกลวิธีทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสานปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ดังนั้นแล้วเทคโนโลยีอวกาศ จึงเป็นการทำความรู้ เครื่องมือ รวมทั้งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ให้เหมาะสมเพื่อศึกษาทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศ  นอกจากนี้ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับทรัพยากรธรรมชาติอันเกี่ยวข้องกับมนุษย์ๆได้อีกด้วย เช่น  นำเทคโนโลยีจากอวกาศมาตรวจสอบสภาพอากาศ เป็นต้น

ความก้าวหน้าล้ำสมัยในเทคโนโลยีดาราศาสตร์

ปัจจุบันนี้สิ่งประดิษฐ์ซึ่งนำความรู้จากเทคโนโลยีอวกาศมาใช้มีจำนวนมาก อย่างการสร้างดาวเทียมหลากหลายชนิด ขึ้นมาเพื่อช่วยสร้างประโยชน์แก่มนุษย์ในหลาย ๆด้าน ยกตัวอย่างเช่น

การสื่อสาร

  • ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร มีหน้าที่เป็นสถานีเพื่อคอยรับ-ส่งคลื่นวิทยุใช้ในการสื่อสารรวมทั้งการโทรคมนาคม  ทั้งแบบการสื่อสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ  แต่ส่วนมาก จะใช้สำหรับ โทรศัพท์ , โทรสาร , โทรทัศน์  , วิทยุ , การพยากรณ์อากาศ เป็นต้น
  • ดาวเทียมเพื่อการอุตุนิยมวิทยา มีหน้าที่ส่งภาพถ่ายทางอากาศ ล้วนประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา  เช่น  จำนวนของเมฆ ,  ความแปรปรวนของอากาศ  , ความเร็วของลม  ,  ความชื้น ,  อุณหภูมิ  เป็นต้น หากเรารู้ข้อมูลเหล่านี้จะทำให้สามารถเตือนภัยล่วงหน้าอันเกิดจากธรรมชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะพายุ
  • ประโยชน์ในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ

หน้าที่ของมันคือใช้เป็นสถานีเคลื่อนที่ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอันเกิดขึ้นกับโลก ทำให้ล่วงรู้ข้อมูลทั้งธรณีวิทยา ,  นิเวศวิทยา  ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ในด้านการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

โครงการปูทางสำหรับอวกาศในอนาคต

  • สถานีอวกาศนานาชาติ เป็นโครงการสถานีอวกาศของแต่ละชาติ เช่น สถานีอวกาศ Mir-2 ของรัสเซีย , สถานีอวกาศ Freedom ของสหรัฐ , โครงการ Columbus ของสหภาพยุโรป เป็นต้น
  • Space Elevator จุดมุ่งหมายในการสร้าง คือ ใช้ในการขนส่งของจากโลกขึ้นไปสู่อวกาศ รูปแบบที่นักวิทยาศาสตร์นำเสนอ ส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างอย่างต่อเนื่องจากผิวโลกขึ้นไปสู่วงโคจร และสร้างให้ยาวออกไปอีก ซึ่งจะใช้ตุ้มน้ำหนักถ่วงไว้ตรงปลายด้านหนึ่ง ส่วนวัสดุที่คิดวิเคราะห์กันว่ามีความเหมาะสมที่สุด คือมีลักษณะแบบเคเบิลอันสามารถรับแรงได้จำนวนมาก ที่ตั้งของโครงสร้างนี้ก็จะอยู่แถบเส้นศูนย์สูตร  NAZAได้ให้ความสนใจในโครงการนี้อย่างจริงจังรวมทั้งได้นำโครงการเข้าร่วมประชุมในปี ค.ศ.1999 นอกจากนี้ NAZAจัดให้มีการประชุมในประเด็นต่าง  เช่น  ความเป็นไปได้จริงของลิฟต์อวกาศ  ,  การพัฒนาหาวัสดุเหมาะสมที่นำมาทำเป็นสายเคเบิล  , โครงสร้างของลิฟต์  ,  การขับเคลื่อน , ผลตอบแทนทาเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น